Kompleksowa interpretacja geotechniczna i geologiczna

Po wykonaniu wszystkich robót trenowych, badań laboratoryjnych i analizie ewentualnych materiałów archiwalnych przystępujemy do prac kameralnych związanych z dokumentowaniem geotechnicznym czy geologiczno inżynierskim. Prace kameralne – tworzenie kart otworów, przekrojów geologiczno inżynierskich, korelacja danych geotechnicznych i geofizycznych, stanowią jeden z najważniejszych etapów realizacji zamówienia. Wszystkie elementy naszych prac prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską posiadającą wymagane przepisami uprawnienia i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.