Geofizyka inżynierska

Przeprowadzamy diagnostykę nawierzchni i podłoża dróg i linii kolejowych.Przy określaniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów liniowych, takich jak drogi, koleje czy rurociągi, bardzo duży problem   stanowi   osiągnięcie   kompromisu    pomiędzy      ilością  badań   terenowych  
zobacz
Oferujemy badanie zmienności w czasie zagrożenia sejsmicznego dla sejsmiczności naturalnej  i indukowanej w obszarach eksploatacji górniczej i obszarach z istotną infrastrukturą drogową lub kolejową. Wykorzystujemy w tym  celu  ciągły pomiar  i  analizę
zobacz
Badania wałów przeciwpożarowych i zapór są możliwe wykorzystując dostępne nam techniki badawcze oraz bardzo duże doświadczenie (kilka tysięcy kilometrów profili georadarowych), 
zobacz
W zagadnieniach monitoringu zanieczyszczeń wód podziemnych, oferujemy szeroki zakres metod geofizycznych, obejmujący m. in. metodę elektrooporową i konduktometryczną - preferowane do rozwiązywania tego  typu zagadnień.  Metody należą  do  klasy  tzw.
zobacz
Lokalizacja naturalnych i poeksploatacyjnych pustek w górotworze wymaga zastosowania metody geofizycznej, w której dokonuje się pomiarów zmian gęstości ośrodka skalnego. Badania mikrograwimetryczne oferowane przez spółkę  Geopartner,   pozwalają  wykrywać  różniące  się  gęstością 
zobacz
Do badania stanu niewidocznej i nieewidencjonowanej infrastruktury podziemnej proponujemy wykorzystanie metod geofizycznych, takich jak: georadaru, konduktometrii, magnetometrii i VLF.Powyższe metody geofizyczne,  w sposób jednoznaczny,  lokalizują 
zobacz
Lokalizacja miejsc pochowku jest możliwa dzięki zastosowaniu metody georadarowej z wykorzystaniem anten wysokiej częstotliwości i interpretacji przekroju GPR. Ta metoda pozwala na zlokalizowanie naruszeń w strukturze ośrodka gruntowego. 
zobacz
Przy pomocy specjalistycznego sprzętu geofizycznego (m. in. konduktometr, magnetometr), oferujemy pomiary mające na celu lokalizację ferromagnetyków (niewybuchów i niewypałów - UXO) do znacznych głębokości pogrążenia.
zobacz
Metody geofizyczne pozwalają dokonywać analizy zarówno 2D, jak i 3D, co daje możliwość dokładnej lokalizacji obiektów archeologicznych, takich jak: krypty, fragmenty murów, skupiska pozostałości po działalności ludzkiej
zobacz