Diagnostyka nawierzchni i podłoża dróg i linii kolejowych

Przeprowadzamy diagnostykę nawierzchni i podłoża dróg i linii kolejowych.Przy określaniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów liniowych, takich jak drogi, koleje czy rurociągi, bardzo duży problem   stanowi   osiągnięcie   kompromisu    pomiędzy      ilością  badań   terenowych  

 a  dokładnością      rozpoznania      warunków geotechnicznych.

Firma Geopartner stosuje badania georadarowe (GPR), co pozwala zmniejszyć do minimum, ilość koniecznych do wykonania klasycznych badań geotechnicznych.

Ciągły profil georadarowy, skorelowany z badaniami geotechnicznymi, stanowi obiektywną ocenę stanu technicznego podłoża. Badania takie dostarczają, w sposób ciągły i nieinwazyjny, szczegółowych informacji o strukturze ośrodka pod kątem ciągłości granic geotechnicznych oraz występujących defektów w warstwach konstrukcyjnych.
Technikę georadarową stosuje się do ciągłego monitorowania stanu podłoża drogi lub podtorza kolejowego, bez wpływu na natężenie ruchu pojazdów.
W badaniach stanu nawierzchni i podłoża dróg asfaltowych, oprócz metody georadarowej proponujemy wykorzystanie sejsmiki inżynierskiej, głównie w wersji MASW. Wynikiem takich badań są: głębokościowe przekroje sejsmiczne 2/3D wraz z interpretacją geologiczno-inżynierską, mapy rozkładu prędkości fal P i S (tomografia pokładów i tomografia refrakcyjna podłoża) oraz zestawienia parametrów np. modułów sprężystości i deformacji.