Badania wałów przeciwpowodziowych i zapór

Badania wałów przeciwpożarowych i zapór są możliwe wykorzystując dostępne nam techniki badawcze oraz bardzo duże doświadczenie (kilka tysięcy kilometrów profili georadarowych), 

w szczególności zapór, stopni wodnych, śluz i obwałowań przeciwpowodziowych.


Dotychczasowe (wizualne i punktowe) geotechniczne otworowe oceny stanu strukturalnego budowli hydrotechnicznych, a w szczególności wałów przeciwpowodziowych, nie stanowią obiektywnej oceny ich faktycznego stanu strukturalnego w każdym dowolnym przekroju poprzecznym. Interpolacja międzyotworowa litologii na długości setek metrów, nie jest w stanie ujawnić lokalnych wewnętrznych zmian sufozyjnych, degradacji struktury, przebić hydraulicznych i perforacji wywołanych przez rośliny, gryzonie, strefy przemarzania i naturalną destrukcję wietrzeniową.
W zakresie badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych oferujemy, oprócz wspomnianej techniki georadarowej, również tomografię sejsmiczną, tomografię elektrooporową
i konduktometrię.


Nasza Firma przeprowadziła pierwsze w Polsce i prawdopodobnie na świecie (brak materiałów porównawczych), podwodne pomiary georadarowe. Na zlecenie Zakładu Energetycznego w Toruniu, przy pomocy specjalnie skonstruowanego batyskafu wykonano szczegółowe badanie płyt betonowych i ośrodka gruntowego na ponurze i poszurze elektrowni wodnej we Włocławku. Wyniki tych pomiarów otwierają nowe możliwości w precyzyjnej diagnostyce stanu technicznego niedostępnych, wydawałoby się fragmentów budowli hydrotechnicznych. Dotychczasowe metody badawcze były albo zbyt drogie i wyjątkowo skomplikowane, albo ich możliwości poznawcze (rozdzielczość),   mało    zadowalające.     Pionierskie testy  i pierwsze pomiary wykazały niezawodność metody georadarowej, odpowiednią dokładność rozpoznania oraz ekonomiczne uzasadnienie tego typu badań do monitoringu obiektów budowlanych i struktur ośrodka gruntowego znajdującego się pod wodą.