Monitoring zanieczyszczeń wód podziemnych

W zagadnieniach monitoringu zanieczyszczeń wód podziemnych, oferujemy szeroki zakres metod geofizycznych, obejmujący m. in. metodę elektrooporową i konduktometryczną - preferowane do rozwiązywania tego  typu zagadnień.  Metody należą  do  klasy  tzw.

geoelektrycznych metod geofizyki stosowanej.

Ich cechą wspólną jest obrazowanie opornościowe, tj. interpretacja budowy geologicznej i stosunków wodnych w ośrodku gruntowym, na podstawie analizy rozkładu przewodnictwa.


Metody te są predystynowane do monitoringu rozkładu i migracji zanieczyszczeń, ze względu na istotną korelację pomiędzy mineralizacją roztworów wodnych a ich opornością (przewodnictwem).

Gromadzone w składowisku odpady wystawione są na oddziaływanie wód z opadów atmosferycznych, niekiedy także wód gruntowych. Filtrująca woda ługuje rozpuszczalne składniki, osiągając wysoki stopień mineralizacji. W przypadku występowania kontaktów hydraulicznych, skażone wody przenikają do warstw wodonośnych (kolektorów wody) i zmieniają wcześniej ukształtowane, naturalne warunki hydrochemiczne. Zmiany chemizmu wód, zachodzące w otoczeniu składowisk, mogą być badane pośrednio poprzez obserwacje zmian rozkładu przewodności elektrycznej w ośrodku hydrogeologicznym.