Badanie stanu infrastruktury podziemnej

Do badania stanu niewidocznej i nieewidencjonowanej infrastruktury podziemnej proponujemy wykorzystanie metod geofizycznych, takich jak: georadaru, konduktometrii, magnetometrii i VLF.Powyższe metody geofizyczne,  w sposób jednoznaczny,  lokalizują 

położenie kabli, rurociągów, zbiorników, fundamentów lub innych obiektów niewidocznych z powierzchni.


W przypadku płytko położonych obiektów, niewątpliwie największe znaczenie, ma metoda georadarowa. Dla dużych, pogrążonych na znacznej głębokości obiektów infrastrukturalnych, proponujemy wykonanie projektu badań z zastosowaniem najbardziej predystynowanej do zagadnienia metody geofizycznej (np. metod sejsmicznych i geoelektrycznych) lub ich zestawu.