Metody geofizyka inżynierska

Sejsmika zajmuje się badaniem rozchodzenia fal sejsmicznych. Fale sejsmiczne wywołane wstrząsem lub drganiami rozchodzą się w głąb Ziemi i napotykając na

zobacz

W technice wielokanałowej analizy fal powierzchniowych - MASW wykorzystuje się fale powierzchniowe Rayleigha – fal poprzecznych S, które przechodzą poprzez badany

zobacz

Metoda georadarowa opisywana również skrótem GPR (Ground Penetrating Radar) należy do grupy elektromagnetycznych metod geofizycznych, które

zobacz

Mikrograwimetria to metoda badawcza wyodrębniona z grawimetrii stosowanej. Największe zapotrzebowanie na badania mikrograwimetryczne występuje w zakresie

zobacz

Metody magnetyczne zajmują się badaniem tych właściwości naturalnego pola magnetycznego Ziemi, które związane są z obecnością skał różnicujących się od swego

zobacz

Badania metodą tomografii elektrooporowej wykorzystują zjawisko polegające na przewodzeniu przez ośrodek skalny prądu elektrycznego, czyli na pomiarze zmian oporności gruntu

zobacz

Metoda polaryzacji wzbudzonej (IP) jest rozszerzeniem metody elektrooporowej o dodatkowy pomiar ośrodka geologicznego do gromadzenia ładunków elektrycznych.

zobacz

Badania elektromagnetyczne (EM) polegają na badaniu przewodności ośrodka poprzez wzbudzenie (wyindukowanie) w nim pola elektromagnetycznego.

zobacz