Reinterpretacja archiwalnych danych geofizycznych

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu oferujemy reinterpretację archiwalnych pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych procedur obliczeniowych (inwersja 2D, 3D). Szczególnie zachęcamy do wykorzystania archiwalnych zdjęć grawimetrycznych, magnetycznych i magnetotellurycznych przy interpretacji nowych pomiarów obszarach, w których powyższe metody nie mogą być wykorzystane ze względu na wzrost urbanizacji terenu lub znaczny koszt nowych prac polowych.

Obecna działalność badawczo – rozwojowa Spółki Geopartner skupia się m.in. na opracowaniu oprogramowania dedykowanego do interpretacji wyników pomiarów geofizycznych metodą joint-inversion. Jest to podejście nowatorskie pozwalające w nowy sposób spojrzeć na dane archiwalne.