Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż chemicznych i skalnych

W zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców chemicznych i skalnych oferujemy badania geofizyczne przy zastosowaniu metod dobranych odpowiednio do rodzaju poszukiwanej kopaliny lub oczekiwanych warunków jej występowania. Z powodu dużej złożoności możliwych form i głębokości występowania tego typu złóż Geopartner oferuje zarówno sporządzenie projektu badań geofizycznych jak i opracowanie końcowe.

W zależności od parametru różnicującego złoże od otoczenia dobieramy odpowiednią metodę geofizyczną, która gwarantuje uzyskanie wyników w postaci konturu złoża oraz jego miąższości. Preferowanymi w tym zakresie metodami są metody geoelektryczne i sejsmiczne wspomagane przez grawimetrię.