Poszukiwanie wód pitnych, mineralnych i leczniczych

 Poszukiwanie wód pitnych, mineralnych i leczniczych
W zagadnieniach poszukiwań wód pitnych, mineralnych i leczniczych metodami geofizycznymi podstawowe znaczenie ma określenie geometrii poziomów wodonośnych, dróg migracji płynów oraz prognozowanie ich mineralizacji i temperatury. 

Podstawowy parametr charakteryzujący własności geoelektryczne ośrodka tj.oporność, odzwierciedla głównie jego zróżnicowanie litologiczne jest jednak modyfikowany także przez porowatość i przepuszczalność ośrodka skalnego, rodzaj i skład chemiczny nasycających mediów.

Badania geofizyczne oferowane przez naszą firme: metoda geoelektryczna tj. metoda magnetotellyruczna (w tym AMT i CSAMT), metoda procesów przejściowych (TDEM), metoda kondukotmetryczną (EM, badania elektrooporowe (ERT, SGE) i VLF. Wspólna cechą tych metod jest obrazowanie opornościowe tj. interpretacja budowy geologicznej i stosunków wodnych w ośrodku geologicznym na podstawie analizy rozkładu przewodnictwa.
Spółka Geopartner w ramach kompleksowych badań geofizycznych w celu rozpoznania złóż wód oferuje integrację metod geoelektrycznych z metodami sejsmicznymi i pól potencjalnych (grawimetria, magnetometria). Podejście takie jest uzasadnione szczególnie w obszarach o skomplikowanej budowie geologicznej. Zarówno wody pitne, wody lecznicze oraz wody termalne mogę być lokalizowane przy użyciu kombinacji powyżej wymienionych metod geofizycznych.
Dla rozpoznania poziomów wodonośnych w otworach proponujemy zastosowanie techniki georadarowej w wersji radaru otworowego. Wykorzystanie anteny o częstotliwości 100 MHz i pomiar w otworze (do głębokości 150 m) pozwala na wyznaczenie stref spękań, stref zailonych oraz poziomów wodonośnych.