Pomiary geofizyczne

Oferujemy wykonanie pomiarów geofizycznych pozwalających zobrazować głębokie struktury geologiczne. W tym zakresie proponujemy wykonanie badań magnetotellurycznych i grawimetrycznych.
Metoda grawimetryczna wykonana w ramach zdjęcia regionalnego pozwala na

wyinterpretowanie głębokich struktur różniących się gęstością. Metoda ta wykorzystywana jest często do określenia w sposób jakościowy ogólnego rysu podłoża krystalicznego nawet na głębokościach poniżej kilku kilometrów.

Dla uszczegółowienia głębokiej budowy geologicznej proponujemy wykorzystanie pomiarów magnetotellurycznych (MT). Metoda MT wykorzystuje naturalne pole elektromagnetyczne i pozwala na obrazowanie opornościowe struktur geologicznych na głębokościach przekraczających 100 km. Jest to metoda bezinwazyjna i niewymagająca sztucznego źródła pola zewnętrznego, co sprawia, że pomiary są relatywnie tanie w stosunku do ilości informacji geologicznej dostarczanej w wyniku przetwarzania i interpretacji danych.