Wilgotność optymalna gruntu (Wopt) i gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (rd)

Wilgotnością optymalną gruntu nazywamy taką wilgotność, przy której grunt daje się najbardziej zagęścić. Parametrem decydującym, o jakości zagęszczenia gruntu jest gęstość

zobacz

Określenie zawartości części organicznych (Iom)

Z przygotowanej odpowiednio próbki należy odważyć potrzebną ilość gruntu. Następnie tygielek wraz z gruntem wyprażyć w temp. 600 - 8000C przez, co najmniej 4 godz. Wynik podawany

zobacz

Oznaczenie spójności i kąta tarcia wewnętrznego (c, Φ)

Określa się metodą bezpośredniego ścinania w aparacie AB. Obrazuję wytrzymałość próbek gruntu na ścinanie w wyniku przykładania siły ścinającej ze stałą prędkością w kierunku prostopadłym

zobacz

Badanie edometryczne ściśliwości gruntu

Badanie ściśliwości polega na wykorzystaniu zdolności gruntu do zmniejszenia objętości na skutek stopniowo przyłożonego obciążenia bez możliwości bocznej rozszerzalności. Badana

zobacz

Analiza granulometryczna

Badanie składu granulometrycznego gruntu polega na określeniu zawartości poszczególnych frakcji.
Analizę sitową stosuje się, jako badanie podstawowe gruntów niespoistych.

zobacz

Wskaźnik konsystencji Ic

Parametr klasyfikacyjny gruntów spoistych oparty na zawartości wody, przy której grunt przechodzi z jednego stanu konsystencji w drugi określany wg Eurokodu 7, będący

zobacz

Stopień plastyczności IL

W wyniku zależności pomiędzy wilgotnością naturalną, granicą plastyczności oraz granicą płynności określa stan gruntu.

zobacz

Granica płynności WL

Polega na określeniu wilgotności gruntu - pasty gruntowej. W umieszczonym w miseczce gruntem wykonana jest bruzda. Podczas badania w aparacie Casagrande’a zlewa się na

zobacz

Granica plastyczności Wp

Polega na określeniu momentu przejścia gruntu z konsystencji plastycznej w zwartą oraz określeniu wilgotności, jaka znajduje się na tej granicy.

zobacz

Wilgotność gruntu Wn

Do wyznaczenia tego parametru wykorzystuje się grunt o naturalnej wilgotności. Bezpośrednio po umieszczeniu 2 prób w naczyniu o znanej masie dokonuje się ich ważenia, a następnie suszy w temperaturze

zobacz