fundusze unijne logo geo2

GEOPARTNER Sp. z o.o.
współrealizuje projekt pt.

„Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża”.

Wartość projektu: 2 786 645,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 575 895,00 zł

Beneficjenci projektu:
Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Szczecinie, Geopartner Sp. z o. o.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych z przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża. Projekt zakłada harmonizację morskich pomiarów wysokościowych z Systemem EVRS poprzez wykorzystanie różnic potencjału siły ciężkości odniesione do poziomu odniesienia Normaal Amsterdams Peil. Jest to zgodne z wytycznymi Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) wchodzącej w skład Międzynarodowej Organizacji IHO. Rozwiązanie to dotyczyć będzie obszarów, które są interesujące dla polskiej gospodarki morskiej. Zakres prac badawczych i rozwojowych jest zgodny z zadaniem KIS 15 „Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne”.

Ważnym elementem będzie poprawa parametrów geoidy poprzez sprawdzenie istniejących danych grawimetrycznych i wypełnienia pustych obszarów. Działania te stanowią ważną podstawę dla bezpiecznej nawigacji morskiej. Zespół Politechniki Gdańskiej we współpracy
z Zespołem Akademii Morskiej w Szczecinie oraz pracownikami GEOPARTNER zamierza prowadzić pomiary wykorzystując system grawimetryczny MGS-6 firmy Micro-g LaCoste, LLC.

Wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zostaną wprowadzone do własnej działalności gospodarczej firmy GEOPARTNER będącej członkiem konsorcjum poprzez świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.


Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Łukasz Stankowski
tel. 12 261 35 03

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr: 1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne

 

 

fundusze unijne logo geo2

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Firma Geopartner Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt.

„INNOWACYJNA TECHNOLOGIA ESTYMACJI PARAMETRÓW PETROFIZYCZNYCH OŚRODKA GEOLOGICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM ALGORYTMÓW
" JOINT INVERSION".

Projekt realizowany w ramach:

Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”

Osi priorytetowej I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Łukasz Stankowski
tel. 12 261 35 03

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

 

 

fundusze unijne logo geo2

DOTACJE NA INNOWACJE

Z przyjemnością informujemy, że Firma Geopartner Sp. z o.o. zrealizowała
projekt pt.
„Wdrożenie patentu głębokiego zagęszczania gruntów falą sprężystą w ochronie przeciwpowodziowej”

Projekt realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Łukasz Stankowski
tel. 12 261 35 03

Ważne adresy:

http://www.poig.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mg.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/


INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

 

fundusze unijne logo geo3

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności Spółki Geopartner poprzez zakup
innowacyjnych urządzeń

Projekt został wybrany do współfinansowania w ramach:
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
II oś priorytetowa: Gospodarka Regionalnej Szansy,
Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A:Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP

Całkowita wartość projektu:
1 321 740,78 PLN
Wartość dofinansowania:
429 834,40 PLN
Okres realizacji:
01.06.2011 r. – 31.05.2013 r.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013”

„Fundusze Europejskie dla Małopolski”

fundusze unijne logo geopartner

 

 

fundusze unijne logo geo2

Firma Geopartner Sp. z o.o. stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizacje projektu pod tytułem:


„Opracowanie Planu Rozwoju Exportu dla Geopartner Spółka z o.o.”

  • Realizowany od 10/02/2010 do 09/08/2011
  • Wartość projektu 12 500,00 PLN, dofinansowanie 10 000,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013