Przetargi

fundusze unijne logo geo1

Kraków, dn. 13.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/11/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie technologii pozyskiwania  i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża”, nr umowy o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0080/17-00 realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, GEOPARTNER Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę poniżej opisanego oprogramowania do przetwarzania, interpretacji i obrazowania danych geofizycznych/grawimetrycznych.

          I. ZAMAWIAJĄCY:

Geopartner Sp. z o. o.
30-383 Kraków
NIP: 945 18 99 102
REGON: 357122258
KRS: 0000129405

 

          II.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Przygotowana oferta zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania powinna zostać dostarczona:

                         a)    osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres
                         siedziby biura Zamawiającego:

                                 ul. Skośna 39b
                                 30-383 Kraków

                         LUB

                         b)    drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie
                         PDF) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do końca
                         dnia: 21.11.2018 r.


Oferta powinna zostać opatrzona dopiskiem                           „Zapytanie ofertowe nr 01/11/2018”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marek Wojdyła e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr tel.+48 12 261 35 00

Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej Zamawiający odrzuci.

 

           IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

                a) Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest dostawa oprogramowania do przetwarzania, interpretacji
i obrazowania danych geofizycznych/grawimetrycznych do realizacji projektu pn. „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża”,
nr umowy
o dofinansowanie
POIR.04.01.04-00-0080/17-00 realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

b) Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do przetwarzania, interpretacji i obrazowania danych geofizycznych/grawimetrycznych zgodnie z poniższą specyfikacją:

-możliwość tworzenia jednolitej bazy danych geofizycznych i geologicznych dla dowolnie zdefiniowanego układu współrzędnych przestrzennych,

- import danych grawimetrycznych (format ASCII grid, binary grid),

- import danych geofizycznych w tym formaty: SEG-Y, LAS, EDI,

- import danych topograficznych DTM,

- dostęp do serwerów WMS online,

-przetwarzanie interaktywne danych grawimetrycznych - filtracja częstotliwościowa wraz z interaktywną wizualizacją stosowanych filtrów w tym jako minimum: filtr dolno-przepustowy, górno-przepustowy, pasmowy, przedłużanie analityczne w dół, przedłużanie analityczne w górę, gradient poziomy siły ciężkości,

- modelowanie proste 3D pola grawimetrycznego z uwzględnieniem topografii terenu wraz z wizualizacją interaktywną,

- budowa modelu 3D w oparciu inne dane geologiczne, geofizyczne i wiertnicze,

- implementacja danych otworowych do modelu grawimetrycznego 3D,

- interpretacja danych grawimetrycznych w powiązaniu z danymi satelitarnymi, geologicznymi, otworowymi, geofizycznymi w tym sejsmiki morskiej wraz
z wizualizacją interaktywną 3D,

- budowa modeli interpretacyjnych w tym płaszczyzn uskokowych i granic litostratygraficznych w przestrzeni trójwymiarowej,

- wizualizacja danych w postaci: wykresów, map, modeli 2D, modeli 3D
z uwzględnieniem rastrowych i cyfrowych map: satelitarnych, topograficznych (modeli dna morskiego), geologicznych,

- interaktywne obrazowanie i prezentacja wyników w przestrzeni trójwymiarowej,

- export danych geofizycznych do formatów cyfrowych i graficznych w tym minimum ASCII, ASCII Grid, JPG,BMP.

Wymagane jest, aby Wykonawca świadczył wsparcie techniczne w języku polskim
i angielskim

c) Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Wykonawca w ramach oferty przedstawi specyfikację techniczną oprogramowania będącego przedmiotem oferty – wg własnego wzoru(np. broszura reklamowa lub strona www zawierająca informacje o spełnieniu warunków opisanych w specyfikacji).

 d) Kody CPV:

72268000-1  Usługi dostawy oprogramowani

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczna

               e) Harmonogram realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji zamówienia: 5 dni od zawarcia umowy.

          

           V. DODATKOWE WARUNKI:

a) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch podobnych zamówień. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu oferty. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu referencji lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

b) Wykonawca powinien posiadać potencjał techniczny pozwalający na zapewnienie gotowości do reakcji serwisowej on-line w dni robocze. Wymagane jest również, aby Wykonawca świadczył wsparcie techniczne w języku polskim
i angielskim. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego
w Formularzu oferty.

Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty.


           VI. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA
                 PUNKTACJI:

    Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:

     A – cena netto za całość przedmiotu zamówienia wskazana
     w  formularzu oferty – 100 pkt (100%)

    Najwyższą ilość punktów w kryterium najniższa cena tj. 100 otrzyma
    cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie
    zamówienia.

   Liczba punktów (A) będzie obliczana wg następującego wzoru:
           FormulaA
            

   Łącznie możliwych do uzyskania jest 100 pkt (100%).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (A).

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

    VI.WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA:

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

▪ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO oraz art. 14             Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Geopartner Sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie (30-383), ul Skośna 39b, tel. 12/261 35 00
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.  Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania do przetwarzania, interpretacji i obrazowania danych geofizycznych/grawimetrycznych prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 01/11/2018.

3.  Dane osobowe będą przechowywane, przez okres minimum 10 lat od czasu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, którego dot. postępowanie przez Zamawiającego. 

4.  W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5.   Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;

6.   Nie przysługuje Wykonawcy:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

   IX. LISTA DOKUMENTÓW/ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD   WYKONAWCY:

1) Formularz ofertowy - Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty - Formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania);

2) Oświadczenie o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);

3) Specyfikacja techniczna oprogramowania będącego przedmiotem oferty – wg własnego wzoru(np. broszura reklamowa lub strona www zawierająca informacje
o spełnieniu warunków opisanych w specyfikacji).

 

  X. WYNIK POSTĘPOWANIA

      Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na
      stronie internetowej
      https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
      Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego oferta
      zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o terminie i miejscu
      podpisania umowy.

  XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
     postępowania bez podania przyczyny– na każdym
     etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
     i finansowych.

Do niniejszego zapytania ofertowego dołączone zostały załączniki:

1)   Załącznik nr 1 - Formularz oferty.

Ww. załącznik stanowi integralną część zapytania.
Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty.

2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.