Badania grawimetryczne i magnetotelluryczne, woj. Mazowieckie

Temat: Badania grawimetryczne i magnetotelluryczne 

dla uzyskania kompleksowego rozpoznania i uszczegółowienia budowy geologicznej w obrębie utworów dolnego paleozoiku.

Termin realizacj: 10/2013 - 03/2014

Celem badań było opracowanie nowego modelu geologicznego w rejonie występowania potencjalnych złóż węglowodorów niekonwencjonalnych. Wykonaliśmy kilkadziesiąt sondowań magnetotellurycznych (MT/AMT) oraz kilka tysięcy punktów grawimetrycznych. Opracowanie danych polowych dało w rezultacie komplet map grawimetrycznych obrazujących rozkłady gęstości mas skalnych oraz przekroje geoelektryczne na podstawie inwersji 2D krzywych sondowań magnetotellurycznych.