Badania georadarowe dla Kopalni Soli, woj. Kujawsko-Pomorskie

Temat:Badania georadarowe - GPR

Celem badań georadarowych było określenie zasięgu i lokalizacja ewentualnych pustek pod betonową płytą dna i zbocza zbiornika wody przemysłowej dla Kopalni Soli. Na czas badań woda została wypompowana ze zbiornika co umożliwiło przeprowadzenie pomiarów niezakłóconych warstwą wody. Na dnie zbiornika pozostała warstwa szlamu o miąższości od około 40 do około 60 cm. Badania georadarowe wykonano w równoległych liniach dwoma zakresami częstotliwości anten 600 i 1600 MHz na każdej linii w celu zapewnienia dobrej rozdzielczości pod powierzchnią badanej płyty. Profile były odległe o około 0,5 m od siebie. Zinterpretowane dane GPR zobrazowały strukturę górnych warstw gruntów rodzimych oraz zidentyfikowane w nich zmiany do głębokości około 2,0 m poniżej rzędnej badanej powierzchni dna oraz około 2,5 dla profili na zboczach zbiornika.