Badania geofizyczne w woj. Zachodniopomorskim

Temat: Badania geofizyczne metodą tomografii elektrooporowej

oraz konduktometryczną w celu badania rozkładu i migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym dla składowiska siarczanu żelaza, Polska, woj. Zachodniopomorskie

Termin realizacji 07/2014 – 08/2014

Badano rozkład i migracje zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym wokół składowisk oraz zobrazowano przestrzenny zasięg zmian przewodności (oporności), a tym samym określano występowanie i zasięg aureoli ewentualnych ognisk skażeń. W ramach prac geofizycznych wykorzystano powierzchniowe metody geoelektryczne obejmujące metodę tomografii elektrooporowej (ERT) oraz konduktometryczną (EM) - dipolowe profilowania indukcyjne.

Wynikiem prac były przekroje i mapy opornościowe przedstawiające w sposób trójwymiarowy charakterystykę opornościową ośrodka gruntowo-wodnego.