Badania audiomagnetotelluryczne, sejsmiczne oraz tomografia elektrooporowa

Temat: Badania audiomagnetotelluryczne, sejsmiczne refrakcyjne i refleksyjne) oraz tomografia elektrooporowa dla rozpoznania złóż surowców skalnych w południowej Polsce.

Termin realizacji: 12/2014 - 02/2015

Celem badań było uszczegółowienie budowy geologicznej oraz określenie nadkładu zalegającego nad złożem surowców skalnych, przy użyciu kilku wybranych metod geofizycznych.
Badania sejsmiczne wykonane byly przy użyciu żródła upadowego własnej konstrukcji o masie 100 kg. Opracowanie danych polowych dało w rezultacie przekroje głębokościowe
oporności oraz prędkości, a także mapy strukturalne i mapy miąższości.

Badania audiomagnetotelluryczne sejsmiczne oraz tomografia elektrooporowa Badania sejsmiczne Metoda magnetoteluryczna

Metoda elektrooporowa Metoda sejsmiczna