Badania geofizyczne w południowej Polsce

Temat: Kompleksowe badania geofizyczne

Termin realizacji: 12/2014 - 02/2015

Celem badań było uszczegółowienie budowy geologicznej oraz określenie nadkładu zalegającego nad złożem surowców skalnych, przy użyciu kilku wybranych metod geofizycznych: badania sejsmiczne, audiomagnetotelluryczne oraz tomografia elektrooporowa.
Badania sejsmiczne wykonane byly przy użyciu żródła upadowego własnej konstrukcji o masie 100 kg. Opracowanie danych polowych dało w rezultacie przekroje głębokościowe
oporności oraz prędkości, a także mapy strukturalne i mapy miąższości.